Spray nozzle Fixed Arc
Thiết bị tưới Hunter

Spray nozzle Fixed Arc

25/02/2021

Spray nozzle Fixed Arc góc tưới cố định. Khi sự chính xác là yếu tố bắt buộc, dòng bec phun góc cố định sẽ là giải pháp tốt nhất. Spray nozzle Fixed Arc góc tưới […]