Đầu tưới Rotor SRM hunter
Thiết bị tưới Hunter

Đầu tưới Rotor SRM

Đầu tưới rotor SRM có khả năng hoạt động đồng bộ với những dòng phun rotor bán kính lớn hơn để kết hợp những diện tích nhỏ […]