Đầu tưới Rotor SRM hunter
Thiết bị tưới Hunter

Đầu tưới Rotor SRM

04/09/2020

Đầu tưới rotor SRM có khả năng hoạt động đồng bộ với những dòng phun rotor bán kính lớn hơn để kết hợp những diện tích nhỏ […]